I samband med att du söker anställning i Swedol AB (”Swedol”), samlar Swedol in vissa personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur Swedol hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Swedol är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Swedol eller för Swedols räkning.
Nedan finner du Swedols kontaktuppgifter.
Swedol AB, 556127-6188
Box 631, 135 26 Tyresö
Vid frågor om Swedols behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr@swedol.se.
För det fall att du har sökt tjänsten via ett rekryteringsbolag, kan även rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling som rekryteringsbolaget utför innan du presenteras som kandidat för Swedol, och i övrigt för andra ändamål som inte har med din arbetsansökan till Swedol att göra.
Typer av personuppgifter som behandlas
Swedol behandlar följande personuppgifter om dig.
a) Namn
b) Telefonnummer
c) Adress
d) Mejladress
e) Kön
f) Ålder
g) CV
h) Personligt brev och övriga dokument som du lämnar till Swedol
 
i) Eventuella resultat av kompetenstester/personlighetstester/urvalsfrågor
j) Information som inhämtas från referenser
k) Intervjuanteckningar
 
Vad använder Swedol dina uppgifter till?
Swedol behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där Swedols legitima intresse är att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att efterfrågade uppgifter inte tillhandahålls, kan Swedol inte behandla din ansökan.
Vi kommer att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov om du har samtyckt särskilt till detta.
Automatiserat beslutsfattande
Vissa av dina personuppgifter kommer att användas som underlag i automatiserat beslutsfattande. För varje enskild tjänst använder vi en kravprofil/kravspecifikation som ramverk för de beslut som fattas.
Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan du bli refuserad om du inte uppfyller skallkrav enligt kravspecifikationen. Kravspecifikationen framgår i jobbannonsen.
I vår rekryteringsprocess använder vi för vissa tjänster en eller flera arbetspsykologiska tester. Dina svar på testerna jämförs med en förbestämd arbetspsykologisk profil för tjänsten. Den arbetspsykologiska profilen är baserad på kompetenser och andra parametrar hämtade från kravprofilen. Resultat från arbetspsykologiska tester ligger till grund för beslut om du går vidare i processen eller inte.
Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Swedol kan komma att överföra dina personuppgifter till företag och leverantörer av tjänster och system som Swedol använder sig av i rekryteringsprocessen. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Swedols räkning i samband med att de utför en tjänst för Swedol. Swedol vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.
Vänligen notera att för det fall Swedol använder sig av ett rekryteringsbolag så ansvarar Swedol inte för uppgifter som samlats in självständigt av rekryteringsbolaget, och som rekryteringsbolaget behandlar för sin egen räkning.
Swedol kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Swedols verksamhet avyttras kan Swedol komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.
Var behandlar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Swedol sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till två månader efter det att rekryteringsprocessen är slutförd. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att Swedol ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryterings-processen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat.
Dina uppgifter kan vidare komma att sparas i ytterligare två år, vilket är så länge som krävs enligt gällande preskriptionskrav i diskrimineringslagen.
För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket.
Swedol kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Swedol ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Dina rättigheter
Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Swedol. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.
Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Swedol behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Swedol i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Swedol överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Swedol korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Swedol raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
Rätt att göra invändningar mot Swedols behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Swedols behandling av dina personuppgifter. Din rätt att göra invändningar medför bl.a. en rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling.
Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Swedols behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Swedol möjlighet att kontrollera om person-uppgifterna är korrekta.
Klagomål. Om du har klagomål avseende Swedols behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Swedol på gdpr@swedol.se.
Ändringar i integritetspolicyn
Swedol förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om en ny version av integritetspolicyn skulle innehålla några väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig.